Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Fax Panasonic KX-FT983

Đỗ Huy 12:24

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX PANASONIC KX-FT983

hdsd may fax panasonic kx-ft983
máy fax panasonic kx-ft983

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX GIẤY NHIỆT PANASONIC HIỂN THỊ SỐ GỌI ĐẾN (FSK/DTMF) KX FT983CX

I.    CÁCH CÀI ĐẶT NGÀY, THÁNG, GIỜ, PHÚT
 • -    Nhấn phím “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Setup”.
 • -    Nhấn phím Navigator  cho đến khi màn hình xuất hiện chữ “Set Date & Time”.
 • -    Nhấn phím “Set” để cài đặt tháng/ngày/năm.
 • ·    Nhập ngày (2 số có giá trị từ 01 – 31).
 • ·    Nhập tháng (2 số có giá trị từ 01 – 12).
 • ·    Nhập năm (2 số cuối năm).
 • -    Nhập giờ, phút vào, rồi nhấn phím * để chọn AM (cho buổi sáng) hoặc PM (cho buổi chiều).
 • -    Nhấn phím “Set” để lưu phần cài đặt.    
 • -    Nhấn phím “Menu” để kết thúc chương trình.
 • -    Trong lúc lập trình, nếu làm sai các bước trên, nhấn phím “Stop” để làm lại.


II.    CÁCH CÀI ĐẶT TÊN CÔNG TY
 • -    Nhấn phím “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Setup”.
 • -    Nhấn phím Navigator  cho đến khi màn hình xuất hiện chữ “Your Logo”.
 • -    Nhấn phím “Set”, màn hình xuất hiện chữ “Logo = “.
 • -    Nhập  tên công ty bằng các phím số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi phím số.
 • -    Nhấn phím “Set”
 • -    Nhấn phím “Menu” để kết thúc chương trình.


III.    CÁCH CÀI ĐẶT SỐ FAX CỦA CÔNG TY
 • -    Nhấn phím “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”.
 • -    Nhấn phím Navigator  cho đến khi màn hình xuất hiện chữ “Your Fax No”.
 • -    Nhấn phím “Set”, màn hình xuất hiện chữ “No. = “.
 • -    Nhập số fax của công ty cần lưu vào.
 • -    Nhấn phím “Set”.
 • -    Nhấn phím “Menu” để thoát khỏi chương trình.


IV.    LƯU TÊN & SỐ FAX VÀO DANH BẠ  (100 SỐ)
a)    Lưu vào bộ nhớ nhanh (10 items)
 • -    Nhấn phím “Menu” đến khi màn hình hiện chữ “Phonebook set”. Nhấn phím “* ”.
 • -    Nhấn một phím nhớ. Nếu chọn vị trí nhớ từ 6 đến 10 thì phải nhấn phím “Lower” trước khi nhấn phím nhớ
 • -    Nhập tên công ty bằng các phím số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi phím số.
 • -    Nhấn phím “Set”. Nhập số Fax của công ty cần lưu vào.
 • -    Nhấn phím “Set”. Nhấn phím “Menu “ để thoát.


b)    Lưu vào bộ nhớ thường.
 • -    Nhấn phím “Menu” cho đến khi màn hình hiện chữ “Phonebook set”.
 • -    Nhấn phím “*”
 • -    Nhấn phím “”, màn hình hiện “Name= ”.
 • -    Nhập tên công ty bằng các phím số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi phím số (tối đa 16 ký tự).
 • -    Nhấn phím “Set”, màn hình xuất hiện chữ “No. =   ”.
 • -    Nhập số Fax của công ty cần lưu vào.
 • -    Nhấn phím “Set” để lưu.
 • -    Nhấn phím “Menu” để thoát khỏi chương trình.


V.    CÁCH SỬA TÊN & SỐ FAX CỦA CÔNG TY ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ
 • -    Nhấn phím Navigator , màn hình xuất hiển chữ “Directory  ± “.
 • -    Nhấn phím “ + ” hoặc “ – “ cho đến khi màn hình xuất hiện tên công ty mà bạn cần chỉnh sửa.
 • -    Nhấn phím “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “Edit = * Delete = #”.
 • -    Nhấn phím * để chọn “Edit” sửa lại tên công ty đã lưu, bằng cách nhấn các phím số với các ký tự tương ứng ghi trên mỗi phím số.
 • ·    Đi tới ký tự kế tiếp, nhấn phím Navigator
 • ·    Đi lùi lại ký tự đã ghi, nhấn phím Navgivator
 • ·    Để xóa từng ký tự một, nhấn phím “Stop”.
 • -    Nhấn phím “Set” để lưu lại số Fax của công ty cần chỉnh sửa.


VI.    CÁCH XÓA TÊN & SỐ FAX CỦA CÔNG TY ĐÃ LƯU TRONG BỘ NHỚ
 • -    Nhấn phím Navigator , màn hình xuất hiện chữ “Directory  ±“.
 • -    Nhấn phím “ + ” hoặc “ – “ cho đến khi màn hình xuất hiện tên công ty mà bạn cần xóa
 • -    Nhấn phím “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “Edit=*  Delete=# ”.
 • -    Nhấn phím # để chọn “Delete”, màn hình xuất chữ “Delete OK ?  Yes:Set/No:Stop”.
 • -    Nhấn phím “Set”, số Fax của công ty cần xoá đã thực hiện xong.


VII.    CÁCH GỞI FAX ĐI TỪ BỘ NHỚ
 • -    Đặt tài liệu cần gởi đi vào máy cho đến khi bạn nghe 1 tiếng beep và màn hình xuất hiện chữ “ Standard [±] “.
 • -    Nhấn phím Navigator , màn hình xuất hiện chữ “Directory  ± “. Nhấn phím “ + “ hoặc  “– “ cho đến khi màn hình xuất hiện tên của Công ty mà bạn cần gọi hoặc gởi Fax.
 • -    Hoặc nhấn phím nhớ nhanh (nếu vị trí nhớ nhanh từ 1-5)và nếu vị trí nhớ nhanh từ 6-10 thì ta nhấn phím “Lower” trước khi nhấn phím nhớ nhanh.
 • -    Nhấn phím “Fax/Start” tài liệu cần gởi sẽ tự động gởi đi hay nhấc tay nghe lên cho đến khi nghe được tính hiệu fax thì nhấn phím “ Fax/ Start” để gửi đi.


VIII.    CÁCH GỞI FAX CÙNG MỘT NỘI DUNG ĐI ĐẾN NHIỀU ĐỊA CHỈ (tối đa 20 địa chỉ)
 • -    Nhấn phím “Menu” cho đến khi màn hình xuất hiện chữ “Broadcast set”.
 • -    Nhấn phím “#”
 • -    Nhấn phím nhớ , nếu phím nhớ từ 6-10 thì nhấn phím “ Lower” trước khi nhấn phím nhớ.
 • -    Hay Nhấn phím “ + “ hoặc “ – “ để chọn số fax trong danh bạ cần gửi, nhấn phím “Set”
 • -    Nhấn phím “Set” để lưu các địa chỉ đã chọn.
 • Để chọn thêm số fax cần gửi vào bộ nhớ Broadcast.
 • -    Nhấn phím “”.
 • -    Nhấn phím “+” hay “-“ cho đến khi màn hình hiện “Broadcast”
 • -    Nhấn “Menu”
 • -    Nhấn phím “ * “
 • -    Nhấn phím “+” hay “ – “ để chọn thêm số fax cần gửi.
 • -    Nhấn phím “Set”
 • -    Sau đó nhấn phím “Stop” để kết thúc.
 • Cách xóa số fax trong bộ  nhớ Broadcast.
 • -    Nhấn phím “”
 • -    Nhấn phím “+ hay “ – “ đến khi màn hình hiện “Broadcast”
 • -    Nhấn phím “Menu”
 • -    Nhấn phím “#”
 • -    Nhấn phím “+” hay “ – “ để chọn số fax cần xóa.
 • -    Để xóa nhấn phím “Stop”
 • -    Sau đó nhấn phím “Set”
 • -    Tiếp đến nhấn “Set” để xóa số fax khác.
 • -    Nhấn phím “Stop để kết thúc.


X.    CÁCH GỞI FAX ĐẾN NHIỀU ĐỊA CHỈ
 • -    Đặt tài liệu cần gửi đi cho đến khi nghe tiếng beep, màn hình hiện “ Standard”
 • -    Nhấn phím “ Broadcast” tài liệu sẽ tự động feed.
Lưu ý: máy sẽ tự động quay lại số fax không gửi được trong 5 lần.

IX.    CÁCH CÀI ĐẶT CÁC CHẾ ĐỘ CỦA MÁY FAX
a.    Cài đặt máy Fax ở chế độ điện thoại
 • -    Nhấn phím “Auto Answer” đến khi màn hình hiện “Tel mode”.
 • -    Khi có cuộc gọi đến, nhấc tay nghe lên hoặc nhấn phím “Monitor”, nếu có tín hiệu fax thì nhấn “Fax/Start” rồi đặt tay nghe xuống.
 • -    Sau 10 hối chuông máy sẽ vào chế độ nhận fax.
b.        Cài đặt máy Fax ở chế độ Fax Only
 • -    Nhấn phím “ Menu # 77” màn hình hiện “Auto Answer” .
 • -    Nhấn phím “Navigator + hoặc –“ để chọn chế độ “Fax only ”
 • -    Nhấn phím “ Set “ để lưu.
 • -    Nhấn phím “ menu # 06 “màn hình xuất hiện chữ “Fax Ring Count”.
 • -    Nhấn phím “Navigator + hoặc –“ để chọn số hồi chuông reo trước khi nhận fax (tối đa 9 hồi)
 • -    Nhấn phím “Set” để lưu.
 • -    Khi có cuộc gọi đến hay có tín hiệu fax thì sau số hồi chuông ma ta cài đặt máy sẽ tự chuyển sang tín hiệu fax.


c.    Cài đặt máy Fax ở chế độ Tel /Fax
 • -    Nhấn phím “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Setup”.
 • -    Nhấn # 77, màn hình xuất hiện chữ “Auto  Answer”.
 • -    Nhấn phím “Navigator + hoặc –“ để chọn chế độ “Tel/Fax”.
 • -    Nhấn phím “Set” để lưu phần cài đặt.
 • -    Nhấn “ Menu” “ #” 0 6, màn hình xuất hiện chữ “Fax Ring Count”.
 • -    Nhấn phím “Navigator + hoặc –“ để chọn số hồi chuông reo trước khi nhận fax (tối đa 9 hồi).
 • -    Nhấn phím “Set” để lưu cần cài đặt.


XI.    CÁCH COPY TÀI LIỆU
 • -    Đặt tài liệu cần copy mặt úp xuống.
 • -    Nhấn phím “Copy”, máy sẽ tự động copy tài liệu mà bạn cần.


XII.    CÁCH IN RA TỜ THÔNG BÁO GỞI FAX
 • -    Nhấn phím “Menu”, màn hình xuất hiện chữ “System Set Up”.
 • -    Nhấn phím # 04, màn hình xuất hiện chữ “Sending Report”. Nhấn phím “Set”.
 • -    Nhấn phím “Navigator + hoặc –“ để chọn “Error / On / OFF”.
 • ·    Error: khi nào bạn gởi đi không được, thì máy mới in ra bảng báo cáo.
 • ·    ON: lúc nào cũng in ra bảng báo cáo tình trạng gởi fax.
 • ·    OFF: không in ra bảng báo cáo sau khi đã gởi fax đi.


XIII.    XEM LẠI CÁC SỐ FAX ĐÃ GỞI ĐẾN (lưu được 30 số fax gọi đến gần nhất).
Để sử dụng được tính năng này bạn phải đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến ở Bưu Điện.
 • -    Nhấn phím “CALLER ID”.
 • -    Nhấn “+” để xem số fax gởi đến gần nhất.
 • -    Nhấn “-” để xem số fax gởi đến cũ nhất.


XIV.    LƯU SỐ FAX HIỆN ĐẾN VÀO BỘ NHỚ.
 • -    Nhấn phím “CALLER ID”. Dùng “+” hay “-“ để dò tìm số fax cần lưu.
 • -    Nhấn phím “Menu”.
 • -    Chọn vị trí nhớ:
 • ·    Đối với vị trí nhớ từ 1-5: ta nhấn vị trí nhớ, sau đó nhấn phím SET.
 • ·    Đối với vị trí nhớ từ  6-10: ta nhấn phím LOWER, vị trí nhớ, sau đó nhấn phím SET.
 • ·    Đối với bộ nhớ Navigator (bộ nhớ thường): nhấn  hay . Nhấn SET.
 • -    Nhấn phím “SET”.
XV.    XÓA SỐ FAX HIỆN ĐẾN.
1)    Xoá tất cả các số hiện đến
 • -    Nhấn “Menu” đến khi màn hình hiện “Caller Set up”.
 • -    Nhấn  3 lần SET. Nhấn STOP.


2)    Xoá từng số fax hiện đến
 • -    Nhấn Search. Dùng + hay – để tìm số fax hiện đến.
 • -    Nhấn . Nhấn phím “Set”.
 • -    Nhấn phím “Stop”.


XVI.    IN DANH SÁCH CUỘC GỌI ĐẾN
 • -    Nhấn “Menu” cho đến khi àn hình hiện “Print Report”
 • -    Nhấn phím  hay  cho đến khi màn hình hiện “Caller ID list”
 • -    Nhấn phím “Set” để  in.
 • -    Nhấn “menu” để thoát khỏi chương trìnhKHUYẾN CÁO   :   Để máy fax hoạt động ổn -định , tránh trường hợp  “KẸT GIẤY”  và hư  “ĐẦU IN”, công ty chúng tôi xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng như sau :
 • Máy fax không nên đặt trong môi trường bụi và ẩm ướt
 • Nguồn điện phải ổn định
 • Giấy dùng để copy hay gửi fax phải sạch ,không dùng giấy đã qua sử dụng hoặc giấy đã tẩy xoá
 • Nhiệt độ an toàn: 50C – 350C
 • Độ ẩm cho phép: 20% - 80 % RH
 • Tốc độ truyền 15s/trang
 • Bộ nhớ lưu: 28 trang khi hết giấy.
Như vậy, qua bài viết này các bạn sẽ có thêm nguồn kiến thức bổ ích về cách sử dụng máy fax panasonic hiệu quả rồi. Chúc các bạn thành công!
Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Fax Panasonic KX-FT983 Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Fax Panasonic KX-FT983
910 1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY FAX GIẤY NHIỆT PANASONIC HIỂN THỊ SỐ GỌI ĐẾN (FSK/DTMF) KX FT983CX

Chia sẻ bài viết

Nhà cung cấp văn phòng phẩm / giấy in giá sỉ / Thiết bị văn phòng. VINACOM mong nhận được hơn nữa sự ủng hộ của các bạn qua VINACOM BLOG này!

Theo dõi VINACOM qua: Google + | Facebook

Cùng Chuyên Mục

Bài Tiếp
Next Post »